Rozvoj služeb transferu technologií ve FNUSA-ICRC (RoSTTeme)

Období realizace: 1. 3. 2017 - 28. 2. 2021

 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000653
 • Název: Rozvoj služeb transferu technologií ve FNUSA-ICRC
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ne
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa: PO 2 Budování expertních kapacit – Transfer technologií
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 19 522 704,1 Kč
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Období udržitelnosti: Není
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Martin Bartoš
 • Užitečné odkazy:

Popis a cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvoj a stabilizace stávajícího systému transferu technologií ve FNUSA-ICRC na základě aktuálních potřeb a požadavků z vědeckovýzkumné i aplikační sféry za účelem přenosu znalostí a efektivního uplatnění výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje v praxi. Dalším cílem projektu pak je rozvoj Oddělení transferu technologií FNUSA-ICRC a rozvoj lidských zdrojů tohoto oddělení tak, aby se stalo relevantním partnerem výzkumných pracovníků i pracovníků ze spolupracujících institucí v oblasti akademické i aplikační sféry a uznávanou součástí systému VaV jak na úrovni jihomoravského regionu tak celé České republiky.

Hlavními výstupy projektu bude:

 • Vytvoření vysoce specializovaného týmu uvnitř instituce (částečně z vlastních zdrojů, částečně náborem nových specialistů
 • Přenos best practices v oblasti TT od předních světových center TT (NIH, Isis Innovation, Cambridge Enterprise, Mayo Clinic,…)
 • Implementace interního technologického skautingu
 • Zavedení PR a marketingových aktivit vůči aplikační sféře
 • Zavedení systémů řízení IPR a partnerství s aplikační sférou
 • Realizace min, 2 školení pro výzkumné pracovníky  - oblast TT
 • Zavedení bilinguálních služeb OTT (ČJ/ENG)
 • Realizace min. 12 networkingových akcí s aplikační sférou + 2 konferencí v oblasti TT

eu msmt