Rozvoj služeb transferu technologií ve FNUSA-ICRC (RoSTTeme)

Období realizace: 1. 3. 2017 - 28. 2. 2021

 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000653
 • Název: Rozvoj služeb transferu technologií ve FNUSA-ICRC
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ne
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa: PO 2 Budování expertních kapacit – Transfer technologií
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 19 522 704,1 Kč
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Období udržitelnosti: Není
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Martin Bartoš
 • Užitečné odkazy:

Popis a cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvoj a stabilizace stávajícího systému transferu technologií ve FNUSA-ICRC na základě aktuálních potřeb a požadavků z vědeckovýzkumné i aplikační sféry za účelem přenosu znalostí a efektivního uplatnění výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje v praxi. Dalším cílem projektu pak je rozvoj Oddělení transferu technologií FNUSA-ICRC a rozvoj lidských zdrojů tohoto oddělení tak, aby se stalo relevantním partnerem výzkumných pracovníků i pracovníků ze spolupracujících institucí v oblasti akademické i aplikační sféry a uznávanou součástí systému VaV jak na úrovni jihomoravského regionu tak celé České republiky.

Realizace projektu přinese následující kvalitativní změny:

 • navýšení odborné úrovně znalostí pracovníků Oddělení transferu technologií
 • zvýšení úrovně poskytovaného poradenství v oblasti přenosu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry
 • optimalizace procesního nastavení transferu technologií v instituci
 • zapojení výzkumných a dalších pracovníků do procesů a činnosti OTT
 • zavedení a rozvoj technologického skautingu v instituci
 • zvýšení účasti FNUSA-ICRC ve společných projektech s aplikační sférou a v projektech mezinárodní spolupráce
 • posílení partnerství OTT s relevantními tuzemskými a zahraničními partnery
 • posílení propagačních aktivit OTT směrem k výzkumným pracovníkům a aplikační sféře
 • rozšíření znalostí výzkumných pracovníků FNUSA-ICRC v oblasti transferu technologií

eu msmt