Inkubátor mladých talentů III (HB PLATFORMY) - Aktuality


Projekt HB Platformy realizuje vzdělávací kurzy soft-skills

25. 9. 2014

V období září – prosinec 2014 zahájil projektový tým HB Platformy realizaci vzdělávacích kurzů soft-skills, pořádaných vítěznou dodavatelskou firmou, společností HOPE GROUP s. r. o. Kurzy jsou určeny pro všechny zaměstnance ICRC.

Účelem kurzů je pod vedením kvalitních a zkušených lektorů rozvíjet schopnosti zaměstnanců v oblasti tzv. měkkých dovedností tak, aby přispěli ke zkvalitnění firemní kultury a pracovních procesů nejen uvnitř FNUSA-ICRC, ale i při spolupráci s externími subjekty. Zaměstnanci si tak mohou v českém i anglickém jazyce osvojit techniky timemanagementu, prezentačních a komunikačních dovedností, základních i pokročilých manažerských dovedností jakými jsou koučink, leadership, vedení porad apod., přesně dle potřeb jejich pracovního zařazení ve FNUSA-ICRC.

Pro období podzim/zima 2014 je plánováno otevření celkově 27 kurzů. Každý kurz je koncipován jako jednodenní a je situován mimo areál FNUSA-ICRC v učebních prostorách společnosti HOPE GROUP s. r. o. Realizace dalších kurzů je plánována i v roce 2015, kdy podrobnosti o konání kurzů budou teprve zveřejněny.

Zaměstnanci FNUSA-ICRC během jednoho z kurzů soft-skills

 

Projekt HB Platformy realizuje workshop pro mladé vědce

30. 6. 2014

Ve dnech 22. – 26. 6. 2014 proběhl v Loschmidtových laboratořích Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně vzdělávací workshop s názvem Letní škola proteinového inženýrství. Tento workshop byl organizován pro nadané studenty středoškolských a vysokoškolských oborů biologie, biochemie, bioinformatiky a biomedicíny.

Program Letní školy byl složen z teoretických úvodních přednášek, které studentům nastínily základní znalosti, a z laboratorních cvičení, kde studenti mohli převádět právě získané poznatky ihned do praxe. Díky vhodné kombinaci obou přístupů se studenti seznámili se základy proteinového designu a konstrukce, vyhledávání v bioinformatických databázích, sestrojování biomolekul pomocí počítačového designu a tvorby pozměněných biomolekul pomocí molekulárních biologických technik. Po absolvování celého týdenního programu a vypracování úkolů se závěrečnou prezentací své práce, obdrželi studenti odborný certifikát o absolvování kurzů proteinového inženýrství. 

Studenti Letní školy proteinového inženýrství byli během praktických laboratorních cvičení mentorováni zkušenými odborníky

Během workshopu studenti zpracovávali různé úkoly, jejichž výsledky obhajovali v závěrečné prezentaci v anglickém jazyce


Platforma CBCE prezentuje výsledky své práce na mezinárodní konferenci ve Švýcarsku

31. 2. 2014

Člen platformy CBCE, Mgr. Petr Beneš, Ph.D., se v měsíci lednu aktivně zúčastnil mezinárodní konference pořádané ISREC (Institut Suisse de Recherche Experimentalesur le Cancer) SYMPOSIUM 2014 s názvem „Metastatic colonization: microenvironments, mechanisms, and therapeutic targeting“.

Konference se uskutečnila 21. – 26. 1. 2014 v Crans Montana ve Švýcarsku a byla určena předním odborníkům v oblasti mechanismu metastatického šíření nádorů. Speciální pozornost byla věnována funkci mikroprostředí v nádorové diseminaci a extravazaci, tj. oblasti výzkumu dr. Beneše. Ten zde prezentoval výsledky své práce formou posteru s názvem „The regulation of actin cytoskeleton by c-Myb: potential implications for site-selective metastases of breast cancer“. Dr. Benešovi se zde zároveň podařilo navázat kontakty se zahraničními vědci jako Girieca Lorusso z University of Fribourg, Dr. Lubor Borsig z University of Zurich a Dr. Jelena Urosevic z IRB Barcelona. Se všemi byla diskutována možnost navázání budoucí spolupráce, což by bylo přínosné pro další výzkum.

Mgr. Petr Beneš, Ph.D. na konferenci


Pracovníci ICRC získali mezinárodně uznávaný certifikát projektového managementu

28. 1. 2014

Dva běhy certifikovaného školení v oboru projektového řízení a managementu – IPMA (International Project Management Association) – se podařilo zajistit pro pracovníky ICRC díky projektu HB Platformy administrovanému projektovým týmem Centra grantové podpory. Účastníci si rozšířili a zdokonalili znalosti, dovednosti a osobní přístup v oblasti projektového řízení. Závěrečnou zkoušku absolvovanou u Společnosti pro projektové řízení, a.s., jediné národní členské organizace zastupující IPMA v České republice, složilo 12 pracovníků, kteří získali mezinárodně uznávaný certifikát stupně D. Ten je ukazatelem profesní kvalifikovanosti a způsobilosti zaměstnanců ICRC řídit projekty a lépe dosáhnout stanovených cílů.

Realizace tohoto prestižního certifikovaného školení pro zaměstnance ICRC je velkým úspěchem projektu HB Platformy. Vzdělávání pracovníků ICRC je přitom jednou z klíčových aktivit tohoto projektu.

         

Posluchači kurzu projektového řízení organizovaného realizačním týmem projektu HB Platformy

 

Zástupci platformy CMI na kongresu o nukleární medicíně v Lyonu

9. 11. 2013

V měsíci říjnu se pravidelného výročního kongresu European Association of Nuclear Medicine účastnili zástupci platformy CMI, MUDr. Vladimír Kincl, Ph.D. a prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D. Kongres se již tradičně věnuje nukleární medicíně a s ní spojených aktuálních témat jako např. stratifikace rizika náhlé smrti u pacientů se srdečním selháním, použití nových technologií SPECT kamer (zobrazovací metoda dokumentující prostorové rozložení určité látky v těle) v diagnostice ICHS (tzv. ischemická choroba srdeční, jejíž nejzávažnější formou je infarkt myokardu) a další. Zástupci ICRC Kincl a Kamínek se konference aktivně účastnili a to formou poster session s názvem Long-term prognostic value of coronary artery calcium score and cardiac gated SPECT imaging in asymptomatic individuals”.

 

MUDr. Kincl a prof. Kamínek na kongresu v Lyonu

 

Platforma BME přednáší ve Španělsku o vlivu haloperidu na QT interval

7. 10. 2013

Výrazného úspěchu dosáhla v průběhu měsíce září platforma BME na mezinárodní konferenci Computing in Cardiology, Zaragoza, Španělsko. Computing in Cardiology je konferencí, zaměřující se na použití počítačových technologií a postupů v medicíně, v diagnostické i terapeutické oblasti. Ing. Petr Veselý zde vystoupil s přednáškou „QT Interval Analysis in Electrograms of Isolated Guinea Pig Hearts Treated with Haloperido“, která spadala do sekce věnované zpracování EKG signálů se zaměřením na fáze depolarizace a repolarizace. Příspěvek pomohl Ing. Veselému k navázání kontaktů s mezinárodními týmy, které se zabývají podobnou problematikou, v čele s Juanem Pablo Martínez Cortesem ze skupiny Communication Technologies Group (GTC) z University of Zaragoza.

Ing. Veselý přednáší

Ing. Veselý přednáší na konferenci v Zaragoze


Zviditelnění platformy CBCE na mezinárodní konferenci

5. 9. 2013

Na počátku měsíce srpna dosáhl velkého úspěchu Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. z platformy CBCE na mezinárodní konferenci International Mdm2 Workshop 2013 v Cambridge, Velká Británie. Pan Uldrijan nejen že navštívil tuto konferenci, ale zároveň byl rozhodnutím organizačního výboru konference vybrán k vedení přednášky v plénu o nových výsledcích svého výzkumu. To lze považovat za obrovský úspěch a zviditelnění celé platformy CBCE, neboť Mdm2 Workshop je celosvětově považován za velice výběrovou akci. Přednáška nesla název „Non-canonical regulation of Mdm2 stability by ubiquitinspecific protease USP48“ a v jejím rámci byly diskutovány možnosti dalšího navazujícího výzkumu platformy s předními světovými odborníky. Mgr. Uldrijan zde taktéž získal mnoho užitečných informací o nejnovějším vývoji v oblasti výzkumu regulace onkogenů Mdm2 a Mdm4 a nádorového supresoru p53 v normálních i nádorových buňkách.

 

Platforma CMI objevuje nejnovější přístrojovou techniku v Berlíně

5. 6. 2013

Již pravidelně se na počátku května koná v německém Berlíně kongres ICNC pořádaný European Society of Cardiology. Konference je zaměřena na nejnovější poznatky v oboru nukleární kardiologie a použití CT a NMR v kardiologii. Letošního 11. ročníku se aktivně zúčastnil i vedoucí platformy CMI, MUDr. Vladimír Kincl, PhD. Ten zde prezentoval práci kolektivu autorů „Quantitative cardiac SPECT and coronary calcium score in the detection of coronary artery disease: validation of findings by coronary angiography“, a to formou posteru.

Dr. Kincl si z konference odvezl řadu poznatků zejména v oblasti nových přístupů k hodnocení viability myokardu, nových metod farmakologické zátěže a použití kombinovaných technik v diagnostice ischemické choroby srdeční. Dále taktéž navázal nové kontakty v čele s kardiologem dr. Panithayou Chareonthaitawee, MD. z Mayo Clinic v USA.

Dr. Kincl v Berlíně na kongresu kongres ICNC

Dr. Kincl v Berlíně na kongresu ICNC 

 

Stážista přednáší studentům o zahraniční stáži v Cambridge

15. 6. 2013

Stážista projektu HB Platformy, Bc. Tomáš Buryška, který se na University of Cambridge v období září – prosinec 2012 zapojil do výuky i výzkumu, prezentoval 22. května studentům Masarykovy univerzity své zkušenosti z pobytu na prestižní instituci.

Přednášku s názvem „Pobyt na University of Cambridge“ rozdělil na dvě tematické oblasti. V první části představil posluchačům výzkum na University of Cambridge pod vedením dr. Floriana Hollfeldera, včetně prototypů vyrobených mikrofluidních čipů. Dále byli studenti seznámeni se zázemím, vědeckými osobnostmi a technickým vybavením univerzity. Druhou část přednášky Bc. Buryška zaměřil na přípravu na stáž, na život v Cambridge a na navázání spolupráce s ICRC, díky které mohl rozšířit své kontakty s dr. Hollfelderem. Přednášející Tomáš Buryška se snažil studenty a mladé vědce motivovat k podobným aktivním činnostem a zahraniční spolupráci, které by vedly ke zkvalitnění vědy a výzkumu v českém prostředí. Z tohoto důvodu budou setkání stážistů se studenty i nadále pokračovat v rámci dalších vzdělávacích aktivit projektu.

 

Ing. Cimbálník a jeho vědecká činnost v týmu profesora Worrella

13. 6. 2013

Začátkem dubna byl vyslán na roční stáž na Mayo Clinic Ing. Jan Cimbálník z platformy Centra biomedicínského inženýrství (BME). Ing. Cimbálník bude členem týmu prof. Grega Worrella, MD, PhD. S Janem Cimbálníkem jsme po jeho příletu do USA připravili krátký rozhovor o jeho prvních dojmech a pocitech nejen z prostředí Mayo Clinic, ale i o životu v USA jako takovém.

Dobrý den pane inženýre, již je to více jak měsíc, kdy jste zahájil roční stáž na Mayo Clinic, jaké jsou tedy Vaše první dojmy?

První dojmy po příjezdu byly hlavně z americké kultury. Neboť se jednalo o mou první cestu do USA, nevěděl jsem, co přesně mohu očekávat. Nicméně nakonec jsem až tak překvapen nebyl, protože Amerika je téměř přesně taková, jak nám ji prezentují filmy. Co se týče samotné Mayo Clinic, tak po prvních dvou úvodních dnech, které jsou nazývány jako tzv. Orientation course, jsem se dozvěděl o historii a filosofii celé Mayo Clinic. Zde nám bylo několikrát připomínáno, že na prvním místě jsou vždy potřeby pacienta a zdůrazňována byla taktéž práce v týmu. S touto filosofií se mohu ztotožnit, takže na mě začátek na Mayo působil velmi dobře, stejně tak jako nadnárodnostní koncept celé kliniky.

Mohl byste prosím blíže popsat tento nadnárodní koncept?

Jedná se spíše o můj soukromý odhad, ale připadne mi, že minimálně 40 % vědeckých pracovníků na Mayo Clinic jsou cizinci. A to cizinci z celého světa. Je zcela běžné, že se například Ind baví s Jihokorejcem, Venezuelankou a Němcem u jednoho stolu. Panuje zde velká tolerance a ochota přijímat názory druhých.

Seznámil jste se již s městem a prostředím Mayo Clinic?

Ano, díky ostatním kolegům, které sem ICRC vyslalo, jsem neměl takřka vůbec žádný problém s navštívením všech základních míst jak v Rochestru, tak na samotné Mayo Clinic. Na městě Rochester je patrné, že vše se zde točí kolem kliniky a práce pro ni. Není zde příliš prostoru pro zábavu, avšak o to více prostoru je zde pro kvalitní vědu. Klinika pak působí velmi profesionálním dojmem a stále mě překvapuje velmi příjemným prostředím a zázemím pro pacienty.

Jak na Vás působí prof. Worrell, který je na Mayo Clinic Vaším mentorem a vedoucím týmu elektrofyziologické laboratoře?

Pan prof. Worrell je velmi příjemný člověk v osobní rovině a odborník v rovině profesní. Se všemi v laboratoři jedná jako se sobě rovnými a neváhá si udělat na kohokoliv čas a pomoci mu s řešením daného problému, ať už pracovního či jiného. Překvapilo mě, jak se stará o svůj tým, kdy každé úterý zve celou laboratoř na oběd a přátelské posezení. Tento pátek nás dokonce všechny pozval k sobě domů.

Vraťme se nyní zpátky přímo k Vaší stáži. Co bylo prvotním důvodem, kvůli kterému jste se rozhodl využít možnosti stáže?

Prvotním důvodem byla nabídka od mého nadřízeného Ing. Pavla Leinvebera. Shodou okolností má pracovní a osobní situace byla ideální pro odjezd na Mayo Clinic. Proto jsem neváhal a tuto nabídku přijal. Je pravda, že jsem musel mírně upravit své pracovní zaměření, nicméně vzhledem k mému poměrně krátkému působení v ICRC to nebyl problém. Ba naopak, spíše se mi tak naskytla jedinečná příležitost rozšířit působnost a možnosti naší BME platformy.

Jaká je plánovaná odborná náplň Vaší práce na Mayo Clinic?

Má práce na Mayo Clinic spočívá v orientaci na akvizici a zpracování signálů z intravaskulárně měřeného elektroencefalogramu (EEG) na animálních modelech. Zde na Mayo již podobné experimenty dělají a mají zájem je přenést i k nám, kde bych mohl pak nabyté zkušenosti zužitkovat. Jako biomedicínský inženýr pak také vypomáhám mým lékařským kolegům se zpracováním EEG dat.

Dá se tedy o Vás říct, že byste se měl stát jakýmsi prostředníkem mezi přenosem a zahájením tohoto vědního oboru z Mayo Clinic do ICRC?

To by bylo asi příliš nadnesené, neboť již v minulosti proběhly podobné experimenty v rámci ICRC pod vedením doc. Tomáše Káry a dr. Samuela Asirvathama. Avšak má roční stáž samozřejmě zahrnuje i osobní kontakt s lidmi, kteří se touto problematikou zabývají, takže má přítomnost na Mayo Clinic je pro tento projekt jedině přínosem.

Co si od této stáže slibujete po vědecké stránce?

V laboratoři profesora Worrella se nabízí mnoho možností, neboť zde pracuje sehraný mezinárodní tým biomedicínských inženýrů a lékařů s bohatými zkušenostmi. Právě od těchto kolegů, ale zároveň i od lékařů, se mohu mnohému naučit. Tento tým pracuje na několika velmi zajímavých projektech. Kromě již zmíněného intravaskulárně měřeného EEG zde probíhá také výzkum předpovídání a léčby epileptických záchvatů. Je zde mnoho prostoru pro publikační činnost jak do odborných časopisů, tak i knih. V současné době např. spolupracuji s mým českým kolegou MUDr. Vlastimilem Šulcem na kapitole do odborné publikace o elektrofyziologii mozku. Také díky tomu, že je celý tým při své práci pohromadě, je možné všechny nápady ihned konzultovat s ostatními. To velice urychlí práci jednotlivce, neboť konzultace s kolegy Vás může rychleji nasměrovat „správným směrem“. Z hlediska mé kariéry je tato stáž zcela neocenitelnou zkušeností a doufám, že tyto zkušenosti budu moci zužitkovat po mém návratu do ICRC, a že přispěji k prohloubení spolupráce mezi FNUSA-ICRC a Mayo Clinic.

Za projekt HB Platformy bych Vám chtěl mnohokrát poděkovat za Váš čas, který jste nám poskytl a zároveň Vám i popřát hodně štěstí ve Vaší vědecké práci.


Návštěva profesora Iana Davida Hicksona, experta v oblasti buněčné a molekulární medicíny

17. 4. 2013

Ve dnech 8. – 10. 4. navštívil Brno renomovaný profesor v oblasti celulární a molekulární medicíny Ian D. Hickson z University of Copenhagen. Během svého pobytu se setkal se zástupci výzkumné platformy CBCE, se kterou dlouhodobě spolupracuje, a zároveň vedl odborný vědecký seminář na téma „Instability of chromosomal fragile sites: role of the BLM helicase and the MUS81-EME1 nuclease“.

Profesor Hickson posluchače seznámil se svým současným výzkumným projektem zabývajícím se nespecifickými pochody na buněčné úrovni a chybami při replikaci DNA, které iniciují mutační aktivitu vedoucí k mnoha syndromům a onemocněním člověka. Seminář byl doprovázen velkým zájmem ze strany studentů i výzkumníků FNUSA-ICRC a během přednášky, stejně tak jako po jejím skončení, čelil profesor Hickson mnoha dotazům a rozpoutala se bohatá diskuse na témata spojená s jeho výzkumem.

Prof. Hickson při své přednášce

Prof. Hickson při své přednášce

 

Odborné kurzy MS Office pro zkvalitnění a zefektivnění práce výzkumných a podpůrných týmů FNUSA-ICRC

8. 4. 2013

V měsíci březnu byla zahájena série seminářů pro výzkumné pracovníky FNUSA-ICRC zaměřená na zkvalitnění znalostí a zvýšení schopností a kvality práce s programy Microsoft Office Excel, Word a Outlook.

Semináře jsou vedeny odbornými lektory, kteří pomocí interaktivní výuky zajišťují osvojení praktických dovedností účastníků při tvorbě a úpravě kontingenčních tabulek, definování vzorců, využití funkcí a grafických možností programů využitelných při jejich každodenní práci. V měsíci dubnu a květnu budou tyto kurzy i nadále pokračovat, stejně tak jako další, již nyní plánované vzdělávací semináře na témata pracovního práva, uzavírání obchodních smluv, oblasti personálních záležitostí, výběru zaměstnanců a projektového řízení, které mají za úkol zvýšit úroveň vzdělání zaměstnanců FNUSA-ICRC.

 

Rozhovor se stážistou na  University of Cambridge Tomášem Buryškou

2. 3. 2013

V období září – prosinec 2012 se zapojil do výuky a výzkumu na University of Cambridge ve Velké Británii vědecko-výzkumný pracovník výzkumné platformy CBCE a zároveň student Masarykovy univerzity (MU), Bc. Tomáš Buryška, se kterým jsme po jeho návratu připravili o jeho stáži krátký rozhovor.

Dobrý den, Tomáši. Zajímalo by nás, proč jste se rozhodl pro stáž právě na University of Cambridge. Existují mezi Vámi a místními výzkumníky dlouhodobější vazby?
Naše výzkumná skupina v rámci platformy CBCE již dva roky spolupracuje se skupinou Dr. Floriana Hollfedera. Jejich skupinu jsme si ke spolupráci vybrali pro jejich široké znalosti v oboru a používání mikrofluidních technik. Poprvé jsem byl na Cambridge v prosinci 2010 po dobu jednoho týdne. V loňském roce jsem na této instituci absolvoval výměnný pobyt Erasmus, na který jsem díky Vašemu projektu HB Platformy navázal a nakonec jsem strávil ve městě nad řekou Cam bez pár dní půl roku.

Jaký přesně byl cíl Vaší stáže a čemu jste se ve svém výzkumu na Cambridge věnoval?
Věnoval jsem se získání znalostí na poli mikrofluidiky, kterou nyní po návratu zavedeme ve FNUSA-ICRC. Tento dynamicky rozvíjející se obor pomáhá nejenom šetřit finance a životní prostředí, ale nabízí i možnosti lékařské diagnostiky pro rozvojové země. Během pobytu jsem měl to štěstí být přímo u objevu nové metody, a proto jsem mohl pomoci s jejím vývojem. V současné době kolegové dodělávají poslední experimenty, po kterých hodláme objev publikovat ve vysoce impaktovaném časopise.

Laboratoř

Laboratoř

V čem spočívá tato nová metoda?
Jde o novou metodu jak tvořit kapénky dvou roztoků o různých hustotách. Metoda je ve výsledku velmi triviální, a proto si od ní slibujeme širší uplatnění než jen v akademické sféře.

Kdy a v jakém periodiku by se mohli ostatní kolegové dočíst o výsledcích Vašeho výzkumu?
Na publikaci se již začalo pracovat během mého pobytu. Mým přáním by bylo, abychom článek prezentovali v Nature Biotechnology, ale hlavní volba zůstává na kolezích v Cambridge. Článek přispěje i k oblasti výzkumu, kterému se věnuje platforma CBCE.

V čem může být tato novinka užitečná pro obyčejného člověka ve všedním životě?
Pro běžného člověka nijak. Jak se říká, „chléb levnější nebude“. Nicméně si myslím, že by mohla usnadnit výzkum například ve farmaceutických firmách při testování nových molekul, a to jak snížením reakčního objemu, omezením vytěkání testovaných látek, tak například i možností získat přesnější data a minimalizovat falešné pozitivní výsledky. Samozřejmě je vše ve fázi prototypu a nyní bude na průmyslových partnerech, aby koncept vylepšili do finální podoby.

Splnila stáž svůj účel, kvůli kterému jste ji absolvoval?
Hlavní náplní stáže bylo osvojení si znalostí v mikrofluidních technologiích, získání přehledu o možném využití této technologie pro výzkumné a medicínské účely a také práce na výzkumném projektu. V současné době se postupně zavádí získané know-how v Brně tak, aby co nejdříve mohlo posloužit i dalším výzkumníkům. Z mého pohledu tedy stáž svůj cíl splnila dokonale, ale od toho jsou jiní, aby posoudili naplnění cílů stáže.

Navázal jste během své stáže kontakty na přední vědecké špičky v oboru?
Během pobytu jsem navštívil přednášky několika lektorů, o kterých člověk běžně pouze čte, případně zná jejich jméno z vědeckých článků. Jeden příklad za všechny je loňský laureát Nobelovy ceny za fyziologii a medicinu John Gurdon1 , který pracoval ve vedlejší budově, a podařilo se mi jej několikrát potkat.

Existuje reálná možnost, že by Vaši kolegové z Cambridge zavítali do České republiky a navštívili FNUSA-ICRC nebo MU?
Dva kolegové z Cambridge navštívili naše pracoviště loni na konci září a doufám, že v rámci spolupráce k nám ještě v budoucnu zavítají. Jejich návštěva byla spojena s krátkou přednáškou týkající se jejich výzkumu a možností, které skýtá.

Je podle Vás velký rozdíl mezi výzkumnými centry na University of Cambridge a FNUSA-ICRC?
Rozdíl nevidím až tak zásadní. Hlavní devizou na Cambridge je, že si vše velmi dobře promyslí. Z našeho pohledu se vše může zdát zdlouhavé, ale především na začátku projektu dokáží zvážit vícero možností, vyhodnotit rizika a zvolit nejlepší přístup. Spolupráce je sice týmová, ale mnohem větší důraz je kladen na individualitu a ne vždy se jedná o správné řešení. V rámci výuky mají studenti oproti českým univerzitám více „domácích úkolů“ a mnohem více samostudia. Přednášky slouží de facto pouze jako osnova. Vybavení, jak jsem mohl vidět, je přibližně na stejné úrovni jaké máme v našich podmínkách. Velkou výhodu vidím v minimální administrativní zátěži při nákupu nového vybavení.
Za realizační tým projektu HB Platformy Vám děkujeme za rozhovor a přejeme Vám hodně úspěchů v profesním životě.
Mgr. Radek Michalík Asistent projektu ICRC Human Bridge: Inkubátor mladých talentů III (CZ.1.07/2.3.00/20.0239)

1 Sir John Bertrand Gurdon – vývojový biolog, který uskutečnil průkopnický výzkum v oblasti přenosu jádra somatických buněk a klonování. V roce 1989 obdržel Wolfovu cenu za lékařství, roku 2009 Laskerovu cenu a v roce 2012 společně s Šinjou Jamanakou se stali laureáty Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu (poznámka autora). 

 

Zahraniční expert přednáší v Brně o kmenových buňkách

21. 11. 2012

Ve dnech 13. a 14. 11. navštívil Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně expert v oblasti výzkumu kmenových buněk Dr. Dan S. Kaufman, Ph.D. z Institutu kmenových buněk na University of Minnesota, USA. Dr. Kaufman spolupracuje dlouhodobě s Integrovaným centrem celulární terapie a regenerativní medicíny (ICCT), jednou z vědeckovýzkumných platforem ICRC, vedenou doc. Klabusayem.

V rámci návštěvy dr. Kaufmana proběhly v prostorách univerzitního kampusu Masarykovy univerzity (MU) a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) dvě přednášky na téma „Vývoj nových terapií z lidských pluripotentních kmenových buněk“ a „Pokroky ve vývoji kmenových buněk a regenerativní medicíně“. Dr. Kaufman v nich seznámil posluchače z řad výzkumných pracovníků FNUSA a studentů MU s nejnovějšími výsledky svého výzkumného týmu v USA. Návštěva dr. Kaufmana i obě jeho přednášky byly pro naše vědce a studenty MU velmi obohacující, otevřel se tak prostor pro další vědeckou česko-americkou spolupráci.

Dr. Kaufman při své přednášce na Masarykově univerzitě

Dr. Kaufman při své přednášce na Masarykově univerzitě

Doc. Martin Klabusay (vpravo) zahajuje přednášku „Vývoj nových terapií z lidských pluripotentních kmenových buněk “

Doc. Martin Klabusay (vpravo) zahajuje přednášku „Vývoj nových terapií z lidských pluripotentních kmenových buněk "

 

Logolink OP VK