Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina - ukončený projekt

 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.02/03.0013
 • Název programu: Operační Program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
 • Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner projektu: SZŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou
 • Rozpočet projektu: 8 280 195,12 Kč
 • Začátek realizace: 4. 11. 2010
 • Konec realizace: 30. 6. 2012
 • Délka projektu: 20 měsíců
 • Odborný garant projektu: Mgr. Jana Zvěřinová
 • Manažer projektu: Bc. Zuzana Povolná

Projekt usiluje o rozšíření dalšího odborného vzdělávání pedagogů středních zdravotnických škol kraje Vysočina ve spolupráci s experty z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Tohoto cíle má být dosaženo:

 • Zavedením vzdělávacích aktivit pro pedagogy, a to především výukou nového akreditovaného kurzu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Organizováním odborných stáží a exkurzí na specializovaných pracovištích FNUSA
 • Vydáním učebních skript pro pedagogy k výuce akreditované kurzu
 • Nákupem moderních učebních pomůcek a modelů
 • Pořádáním evaluačních a metodických workshopů vedených experty FNUSA

Související odkazy

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Facebook FNUSA a FNUSA-ICRC

Mayo Clinic - spolupracující instituce

Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže - Řídící orgán OP VK

Ministerstvo zdravotnictví - Poskytovatel dotace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013

Kraj Vysočina

Partner projektu

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

 

Aktuality

V rámci plánované doby udržitelnosti projektu Nový systém vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina bude partnerským školám nabízena možnost účasti na aktivitách realizovaných v rámci synergického projektu Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe (např. v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – a to na prezentacích odborných témat Péče o porty, Péče o umírajícího pacienta atd.). Stejně tak bude pedagogům umožněna účast na workshopech a studentsko-expertních konferencích. Využívat mohou i odborné materiály a inovativní produkty (výukový film, metodické listy atd.) vzniklé v rámci zmíněného projektu. Kromě toho jim bude pravidelně zasílána aktuální nabídka odborných přednášek a kurzů pořádaných oddělením vzdělávání na FNUSA. 


V rámci projektu Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina vznikly učební texty zaměřené na odborná témata – Péče o pacienty s invazivními vstupy, Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienta s bolestí a s tracheostomií, Léčba Chronických ran a prevence malnutrice. Kromě toho byla k učebním textům vytvořena anglická příručka.Publikace navazují na výukové kurzy a jsou důležitou pomůckou pro odborné pedagogy. Na jejich tvorbě se podíleli odborníci FNUSA, kteří prezentovali daná témata a vedli i odborné stáže zaměřené na specializované oblasti. Učební texty budou distribuovány do jednotlivých škol cílové skupině pedagogů tak, aby byla zajištěna jejich maximální využitelnost nejen pro cílovou skupinu projektu, ale i pro další odborné pedagogy všech partnerských škol.


Dne 13. 6. 2012 proběhl v prostorách Domova mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Havlíčkově Brodě Evaluační a metodický workshop projektu Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ Vysočina. Cílem setkání členů projektového týmu, pedagogů a odborníků FNUSA bylo zhodnotit dosavadní průběh projektu, jeho závěrečné výsledky a výstupy. V rámci projektu proběhla odborná přednáška na téma diabetes mellitus a přednáška o problematice spolupráce nelékařského personálu a odborných pedagogů v rámci praktického vyučování ve zdravotnických zařízeních. Výsledkem setkání byla veskrze pozitivní zpětná vazba. Pedagogové partnerských škol považují veškeré klíčové aktivity za velmi obohacující a přínosné pro jejich další působení na SZŠ.


Dne 13. 6. 2012 se v Havlíčkově Brodě uskuteční druhý evaluační a metodický workshop, jehož cílem bude zhodnotit průběh, výsledky a přínos dvacetiměsíční realizace projektu. Workshopu se zúčastní pedagogové ze SZŠ a VOŠ Jihlava, SZŠ a VOŠ Havlíčkův Brod a VOŠ a SŠVZZ Třebíč. Pedagogové budou hodnotit aktivity, kterých měli možnost se v rámci projektu účastnit. Plánováno je také zařazení odborné přednášky na téma Péče o pacienta s diagnózou diabetes mellitus. V rámci workshopu budou pedagogové informováni o možnostech spolupráce po ukončení projektu, tj. v době udržitelnosti po 30. 6. 2012.


Dne 17. 4. 2012 se na půdě Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně uskutečnila tisková konference zaměřená na prezentaci vzdělávacích projektů, které jsou založeny na spolupráci FNUSA se středními zdravotnickými školami. Kromě projektu Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina, který je zaměřen na rozšíření odborného vzdělání pedagogů středních zdravotnických škol, zde byly představeny také aktivity projektu Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe.


dubnu 2012 proběhly v rámci projektu poslední exkurze odborných pedagogů středních zdravotnických škol kraje Vysočina ve FNUSA. Tyto exkurze byly pro velký zájem rozšířeny na další specializovaná pracoviště FNUSA, a to např. na Stomatologickou kliniku, robotický sál, Dermatovenerologickou kliniku, Centrum pro diagnostiku maligní hypertermie, Anesteziologickoresuscitační kliniku atd. Za dobu realizace projektu proběhlo téměř 30 jednodenních exkurzí a 8 třídenních stáží pro zhruba 60 pedagogů. Odborníci FNUSA seznámili odborné pedagogy s denním chodem každého pracoviště i každodenní prací sester.  


 

28. 3. 2012 proběhl poslední výukový modul Vzdělávacího kurzu pro další vzdělávání odborných pedagogických pracovníků ve vybraných ošetřovatelských postupech a intervencích. V rámci akreditovaného kurzu bylo realizováno 17 přednášek z různých oblastí, např. Péče o pacienty s invazivními vstupy, Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienta s bolestí a s tracheostomií, chronických ran a prevence malnutrice. Od října 2011 do března 2012 bylo proškoleno celkem 42 pedagogů ze SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod, SZŠ a VOŠZ Jihlava a VOŠ a SŠVZZ Třebíč. Zkušenosti a informace, které pedagogové získali pod odborným vedením expertů z FNUSA, mohou zakomponovat do vlastní výuky na středních zdravotnických školách, kde vyučují. 


V týdnu od 7. - 11. listopadu 2011 navštívila Fakultní nemocnici z sv. Anny v Brně expertka z oboru ošetřovatelství a simulačních center Suzan Kardong-Edgren PhD, RN z USA. Během jejího týdenního pobytu se uskutečnily odborné přednášky na středních zdravotnických školách ve Žďáře nad Sázavou, Jihlavě, Třebíči a Havlíčkově Brodě, zaměřené na problematiku vzdělávání, ošetřovatelské péče a využití simulačních metod ve vzdělání v USA. Pro zvýšení povědomí o aktivitách realizovaného projektu se také expertka účastnila 11. listopadu 2011 setkání v prostorách Malého sálu Kanceláře veřejného ochránce práv, v rámci kterého byl představen současný vývoj projektu přizvaným zdravotním sestrám a dalším zájemcům o problematiku ošetřovatelství.


26. 10. 2011 odstartovala Klíčová aktivita č. 3 – realizace akreditovaného výukového kurzu pro pedagogy na ostatních zdravotnických školách v kraji Vysočina. Konkrétně se jedná o tyto školy: SZŠ a VOŠZ Jihlava, SZŠ a VZŠ Havlíčkův Brod a VOŠ a SŠVZZ Třebíč.  


6. 10. 2011 proběhl jeden ze dvou evaluačních workshopů. Jeho cílem bylo zhodnotit současný průběh projektu a pomocí zpětné vazby cílové skupiny nastavit další pokračování klíčových aktivit. Workshop se konal na partnerské škole SZŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou za účasti pedagogů a realizačního týmu FNUSA, včetně odborného garanta - náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Součástí workshopu byla i přednáška „Pohled ze dvou stran“ o střetu praxe v nemocnici s teoretickou výukou na školách.

 

 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

logolink OP VK