Centrum biomolekulárního a buněčného inženýrství (CBCE)

Principal Investigators:

Mgr. Kamil Paruch, Ph.D. - CBCE Group Leader; Medical Chemistry (MCHEM)

doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.  - Tumor Microenvironment and Metastasis (TMM)

prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.  -  Protein Engineering (PEG)

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.  -  Stem Cells and Cell Signaling (SCCS)

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.  -  Cell and Tissue Regeneration (CTR)

doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.  -  Genome Integrity (GENI)

Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.  -  Inflammation (INF)

Mgr. Karel Souček, Ph.D.  -  Cancer Plasticity (CAP)

Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.  -  Cancer Metabolism (CAME)

 


Kontakt na asistentku

Bc. Ivana Hanáková, e-mail: ivana.hanakova@fnusa.cz, tel.: +420 549 491 392


Výzkumný tým


Profil

Biologicky aktivní malé molekuly a zkonstruované proteiny v současnosti představují nejperspektivnější nástroje pro ovlivnění biologických procesů, jako jsou genomická stabilita, buněčný růst, diferenciace, indukce pluripotence, buněčná smrt nebo přežívání buněk. V rámci Centra biomolekulárního a buněčného inženýrství (CBCE) realizujeme strategii postavenou na definování biologicky důležitých cílů, racionálním návrhu a syntéze chemických sloučenin a zavedených testovacích systémů pro manipulaci s těmito procesy v živých buňkách s vysokou mírou kontroly.

Hlavní oblasti výzkumu

 • výzkum pluripotentních kmenových buněk - diferenciace kmenových buněk, modelování genetických onemocnění, genomová nestabilita, technologie a použití indukovaných pluripotentních buněk
 • medicinální chemie - vývoj patentovatelných, biologicky aktivních organických sloučenin, které mohou sloužit jako výchozí body pro preklinické výzkumné programy se zaměřením se na oblast léčby rakoviny
 • buněčná signalizace - výzkum mechanismu rozvoje nádorových onemocnění, expertiza v průtokové cytometrii, vysokorychlostní sorting
 • buněčná diferenciace - výzkum molekulárních principů proliferace, diferenciace, migrace a programované smrti živočišných a lidských buněk a jejich změn u buněk nádorových
 • proteinové inženýrství - zaměření na enzymovou katalýzu životního prostředí a chemické, biomedicínské a vojensko-obranné aplikace
 • rekombinace a DNA opravy - výzkum procesů reparace DNA s relevancí na rakovinu buněk, oprav poškozené DNA a rekombinace se zaměřením na identifikaci inhibitorů regulující jednotlivé opravné drahy a jejich potenciální využití při léčbě
 • redoxní biologie a medicína - výzkum poškození organismů a způsobů, jak tomu zabránit, především pomocí ovlivňování fyziologických procesů (signalování volných radikálů)
 • tkáňové inženýrství - regenerativní medicína a in vitro testování bioaktivních látek na kmenových buňkách
 • nádorová biologie - výzkum nádorových onemocnění s možnosti cílené léčby nádorů, především maligního melanomu

Technologické zázemí

 • Automatický systém pro zobrazování buněk se střední až vyšší propustností - technologický modul, který je součástí laboratoře schopné produkovat lidské pluripotentní kmenové buňky odpovídající kvality, aby mohly být bezpečně expandovány, charakterizovány, produkovány, ukládány a robustně a reproducibilně testovány.
 • Laboratoř pro celulární imaging - zaměřuje se na využití zobrazovacích technik živých dějů na mikroskopické úrovni. Mezi klíčovými přístroji lze jmenovat např. laserový skenovací mikroskop, který je schopen sledovat děje ve čtyřrozměrném časoprostoru v kulturách buněk a tkáních nebo celotělovou luminometrii, umožňující sledování individuálních kmenových buněk značených vektorově luminiscenčním systémem luciferázy u zvířecího modelu na úrovni celého organismu.
 • Laboratoř celulárních separací a kultur - slouží k separaci kmenových a jiných buněk do vysoké čistoty a jejich kultivaci pro účely výzkumu celulární terapie. Klíčovým přístrojem laboratoře je cell sorter, který dovoluje analyzovat buňky simultánně podle 10 parametrů a zároveň je podle nich i třídit bez poškození jejich životaschopnosti.
 • Laboratoř cytomiky, proteomiky a genomiky – analyzuje výsledky kultivací kmenových bunek a jejich diferenciace pomoci specializovaných metod na úrovni buněk, proteinu i genomu. Laboratoř disponuje flowcytometrem, automatizovaným systémem analýzy částic pomocí fluorescenčně značených protilátek a barviv, který dovoluje současnou analýzu až 10 parametrů na jediné buňce pomocí laserových paprsků.

Spolupráce

Česká republika

 • Heyrovského ústav Fyzikální chemie
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR

Svět

 • Georg-August University Göttingen (Department of Cardiovascular Physiology), Německo
 • Tohoku University, Japonsko
 • University Cambridge, Velká Británie
 • University Hospital of Cologne (Department of Internal Medicine – Heart centrum), Německo

Projekty

 • FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu (OP VK)
 • HISTOPARK - Centrum analýz a modelování tkání a orgánů (OP VK)
 • Human Human Bridge for Strengthening Integration of ICRC into European Research Area (ICRC-ERA Human Bridge, 7. RP)
 • ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí III.: Inkubátor mladých talentů (OP VK)
 • ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné spolupráce (OP VK)
 • MEDINFO - informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (OP VaVpI)
 • OrganoNET - partnerství pro vzdělávání a výzkum v oblasti zobrazování tkání a orgánů (OP VK)
 • PRECEDENCE (OP VaVpI)

Publikace