Laboratorní translační výzkum v onkologii (Laboratory Oncology Translational Research, LOTR)


prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Principal Investigator


Kontakt 

e-mail: renata.veselska@fnusa.cz, tel.: +420 549 497 905

 

Výzkumný tým

 

Výzkumné zaměření

Laboratorní translační výzkum - se zaměřením na dětskou onkologii - probíhající v úzké spolupráci s onkology i patology a přinášející nové poznatky o biologii nádorů, které jsou využitelné v klinické praxi:  

 • Podrobná molekulární charakterizace konkrétního nádoru. 
 • Popis a verifikace kandidátních nádorových markerů. 
 • Studium mechanismů kombinované protinádorové terapie.
 • Výzkum nádorových kmenových buněk a tumorigeneze.

Výzkumné cíle

 • Aktivita RTK a MAPK v refrakterních solidních nádorech dětského věku (analýza signálních drah RTK a MAPK v relabujících a/nebo refrakterních solidních nádorech dětského věku).
 • Prognostické a prediktivní biomarkery u solidních nádorů (analýza kandidátních biomarkerů spojených s rezistencí vůči retinoidům u neuroblastomů, analýza úlohy N-terminálních izoforem proteinu p73 v tumorigenezi neurogenních solidních nádorů).
 • Mechanismy kombinované protinádorové terapie (výzkum možných synergických účinků různých protinádorových léčiv v podmínkách in vitro a in vivo-like s využitím referenčních buněčných linií i linií derivovaných z nádorové tkáně pacientů).

Nejlepší výsledky

Naše předchozí projekty byly zaměřeny na výzkum apoptózy doprovázející diferenciaci nádorových buněk indukovanou retinoidy. Rovněž jsme popsali mechanismy zesilování buněčné diferenciace indukované retinoidy pomocí inhibitorů lipoxygenáz a cyklooxygenáz u buněčných linií derivovaných ze solidních nádorů dětského věku. Naše další studie byly zaměřeny na expresi markerů nádorových kmenových buněk u neurogenních nádorů a u sarkomů. Nejdůležitější výsledky tohoto výzkumu se týkají identifikace buněk s fenotypem CD133+/nestin+ u  sarkomů dětského věku, dále podrobných morfologických analýz atypické subcelulární lokalizace těchto dvou nejdůležitějších markerů nádorových kmenových buněk – CD133 a nestinu – v buňkách neurogenních nádorů a sarkomů, a aktuálně také asociace exprese Sox2 a tumorigenicity v buňkách sarkomu. Nejvýznamnějším výsledkem studia izoforem proteinu p73 je popis vztahu mezi zvýšenou expresí izoforem deltaNp73 a četností abnormalit centrosomů v nádorových buňkách.

Technologické vybavení

 • Laboratoře buněčných kultivací (vybavení pro úroveň BSL-2), odděleně pro primární kultury a buněčné linie.
 • Mikroskopická laboratoř pro analýzy  pomocí imunofluorescence, možnost používat další sdílené přístrojové vybavení (průtoková cytometrie, konfokální mikroskopie, transmisní elektronová mikroskopie). 

Nabízené služby a odborné znalosti

 • Primární kultury lidských solidních nádorů.
 • Funkční testy fenotypu nádorových kmenových buněk (včetně testování tumorigenicity in vivo).
 • Analýza aktivity intracelulárních signálních drah s využitím fosfoproteinových  arrays.
 • Detailní morfologické studie a studie genové exprese u vzorků nádorové tkáně, nádorových buněčných linií a u  xenograftů.