Kardiovize Brno 2030 (KV/Cardio 6)

MUDr. Ondřej Sochor, Ph.D.

Principal Investigator


Kontakt na studijní koordinátorku

Mgr. Jana Jarešová, e-mail: jana.jaresova@fnusa.czlogo kardiovize


Výzkumný tým


Profil 

Kardiovize Brno 2030 je preventivní program, jehož cílem je zjištění aktuálních zdravotních rizik Brňanů a do roku 2030 jejich minimalizování prostřednictvím preventivních programů. V rámci první fáze projektu probíhá u náhodně vybraných obyvatel Brna ve věku od 25 do 64 let mapování rizikových faktorů srdečně cévních onemocnění. Během druhé fáze pak budou na základě dosažených výsledků navrženy vhodné preventivní programy, které se budou zaměřovat na snížení výskytu zjištěných rizikových faktorů.

Cílem projektu je dosáhnout toho, aby město Brno mělo za 20 let nejnižší nemocnost a úmrtnost na onemocnění srdce a cév v České republice u osob produktivního věku. Chceme toho dosáhnout pomocí postupného zvýšení povědomí o rizikových faktorech srdečně cévních onemocnění, posunu ve smýšlení i chování obyvatel města Brna a takto docílit změny jak hodnot rizikových faktorů, tak výskytu samotných kardiovaskulárních chorob.

Hlavní oblasti výzkumu

 • vývoj nových metod s cílem snížení výskytu rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a následně snížení morbidity a mortality na tato onemocnění
 • analýza prevalence vybraných rizikových faktorů v náhodném vzorku brněnské populace
 • hodnocení účinnosti opatření zaměřených na změnu životního stylu s ohledem na prevenci kardiovaskulárních onemocnění
 • hodnocení biologických vzorků odebraných ze strukturovaného významného vzorku probandů pro stanovení vybraných markerů, anamnestických a sociologických údajů
 • hodnocení souvislostí mezi hodnotami rizikových faktorů pro vznik srdečně cévních onemocnění a nákladů na zdravotní péči (Přehled vykázaných úhrad)
 • v budoucnu hodnocení genetických mutací v brněnské populaci ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi

Aplikace výsledků

 • doporučená metodika komunitních intervenčních programů
 • programy prevence obyvatelstva, podpora výchovy ke zdraví a protikuřácké kampaně
 • sledování změn povědomí o rizikových faktorech srdečně cévních onemocněních
 • laboratorní a diagnostické metody zejména v oblasti nových markerů aterosklerózy

Technologické zázemí

 • BIOIMPEDANCE InBody 370 -  metoda měření obsahu tělesného tuku a svalstva v těle
 • EKG Still  - elektrokardiografický přístroj
 • CAVI  Fukuda Denshi – přístroj měřící odhad stáří cévní stěny
 • Tlakoměr Baum (tzv. Baumanometr)  - světově nejproslulejší rtuťový tonometr, používaný v klinických studiích
 • Tlakoměr BpTRU – tlakoměr používající opakované měření v nastaveném rozestupu s mimořádnou přesností měření
 • Defibrilátor - přístroj používaný k defibrilaci komor při kardiopulmonární resuscitaci
 • Ultrazvuk Huntleigh (doppler)  - přístrojumožňující orientační vyšetření cév dolních končetin 

Spolupráce

ČR

 • Kancelář Brno-Zdravé město
 • Společnost pro léčbu závislosti na tabáku
 • Vysoké učení technické Brno - Centrum sportovních aktivit
 • VŠTJ Medicína Praha
 • Liga proti rakovině Brno
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Svět

 • Heart of Mersey (Velká Británie)
 • Nö Gebietskrankenkasse (Rakousko)
 • Select Research (Velká Británie)
 • Wolfson Institute of Preventive Medecine (Velká Británie)

Projekty

 • FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu (OP VK)
 • Human Human Bridge for Strengthening Integration of ICRC into European Research Area (ICRC-ERA Human Bridge, 7. RP)
 • ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí: Inkubátor mladých talentů (OP VK)
 • ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné spolupráce (OP VK)
 • MEDINFO - informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (OP VaVpI)
 • Monitoring of Cardiovascular Risk Factors in Brno population – Pilot Study Kardiovize Brno 2030 (IGA)
 • Podpora aktivit omezujících expozici tabákovému kouři (RRAJM)

Publikace

Čeká vás operace - leták

Odvykání kouření - sylabus